TCFD ұсыныстарына сәйкестік

Ашықтыққа қатысты ұсыныстар Жылдық есеп бөлімдері

Корпоративтік басқару

Климатқа байланысты тәуекелдер мен мүмкіндіктерге қатысты компанияның корпоративтік басқару принциптерін ашып көрсетіңіз

a) Басқарма климатқа байланысты тәуекелдер мен мүмкіндіктерді қалай қадағалайтынын сипаттаңыз

Тұрақты дамуды қамтамасыз ету

Климаттың өзгеруі және парник газдарының шығарындылары

КТБЖ қатысушылары

b) Климатқа байланысты тәуекелдер мен мүмкіндіктерді бағалау мен басқарудағы менеджменттің рөлін сипаттаңыз

ҚМГ даму стратегиясы (№4 стратегиялық мақсат)

Тұрақты дамуды қамтамасыз ету

Тұрақты даму саласындағы ҚМГ басшылығының ҚНК жарлығы

КТБЖ қатысушылары

Стратегия

Бұл ақпарат маңызды болған жағдайда компанияның қызметіне, стратегиясына және қаржылық жоспарлауына климатқа байланысты тәуекелдер мен мүмкіндіктердің нақты және ықтимал әсерін ашыңыз

a) Компания қысқа, орта және ұзақ мерзімді перспективада анықтаған климатқа байланысты тәуекелдер мен мүмкіндіктерді сипаттаңыз

Жаһандық үрдістер және олардың ҚМГ стратегиясын іске асыруға әсері

Негізгі тәуекелдер

b) Компанияның қызметіне, стратегиясына және қаржылық жоспарлауына климатқа байланысты тәуекелдер мен мүмкіндіктердің әсерін сипаттаңыз

Жаһандық үрдістер және олардың ҚМГ стратегиясын іске асыруға әсері

ҚМГ даму стратегиясы (№4 стратегиялық мақсат)

БҰҰ Жаһандық келісім қағидаттарына және 17 жаһандық мақсаттарға міндеттеме (№13 мақсат)

Төмен көміртекті даму бағдарламасы

Климаттың өзгеруі және парник газдарының шығарындылары

Негізгі тәуекелдер

c) Климатқа байланысты әртүрлі сценарийлерді, соның ішінде 2°C және одан төмен сценарийлерді ескере отырып, компания стратегиясының тұрақтылығын сипаттаңыз Қазіргі уақытта сценарийлер әзірленбеген. 2022 жылы Компания ЕҚДБ-мен меморандумға қол қойды, оған сәйкес ЕҚДБ әртүрлі климат сценарийлерінде (RCP2.6, RCP4.5 және RCP8.5) ҚМГ үшін стресс-тестілеу моделін

Тәуекелдерді басқару

Компанияның климатқа байланысты тәуекелдерді қалай анықтайтыны және бағалайтыны, сондай-ақ оларды қалай басқаратыны туралы мәліметтерді ашыңыз

a) Компанияда қабылданған климатқа байланысты тәуекелдерді анықтау және бағалау процестерін сипаттаңыз

БҰҰ Жаһандық келісім қағидаттарына және 17 жаһандық мақсаттарға міндеттеме (№13 мақсат)

Төмен көміртекті даму бағдарламасы

Климаттың өзгеруі және парник газдарының шығарындылары

Негізгі тәуекелдер

Климаттың өзгеруі және парник газдарының шығарындылары

Негізгі тәуекелдер

Климаттың өзгеруі және парник газдарының шығарындылары

b) Компанияда қабылданған климатқа байланысты тәуекелдерді басқару процестерін сипаттаңыз
c) Климатқа байланысты тәуекелдерді анықтау, бағалау және басқару процестері компанияның жалпы тәуекелдерді басқару процесіне қалай біріктірілгенін сипаттаңыз

Көрсеткіштер мен мақсаттар

Бұл ақпарат маңызды болған жағдайда климатқа байланысты тиісті тәуекелдер мен мүмкіндіктерді бағалау және басқару үшін қолданылатын көрсеткіштер мен мақсаттарды ашыңыз

а) Компания өзінің стратегиясы мен тәуекелдерді басқару процесіне сәйкес климатқа байланысты тәуекелдер мен мүмкіндіктерді бағалау үшін пайдаланатын көрсеткіштер туралы мәліметтерді ашыңыз

ҚМГ даму стратегиясы (№4 стратегиялық мақсат)

БҰҰ Жаһандық келісім қағидаттарына және 17 жаһандық мақсаттарға міндеттеме (№13 мақсат)

Климаттың өзгеруі және парник газдарының шығарындылары

Төмен көміртекті даму бағдарламасы

Энергия үнемдеу және тиімділікті арттыру бағдарламасы

Тұрақты даму саласындағы ҚМГ басшылығының ҚНК жарлығы

b) Парник газдарының шығарындылары туралы мәліметтерді 1-қамту, 2-қамту және, егер қажет болса, 3-қамту және онымен байланысты тәуекелдерді ашыңыз

Климаттың өзгеруі және парник газдарының шығарындылары

c) Компания климатқа байланысты тәуекелдер мен мүмкіндіктерді басқару үшін пайдаланатын мақсаттарды және мақсатты нәтижелермен салыстырғанда нақты нәтижелерді сипаттаңыз

ҚМГ даму стратегиясы (№4 стратегиялық мақсат)

БҰҰ Жаһандық келісім қағидаттарын және 17 жаһандық тұрақты даму мақсаттарын ұстану (№13 мақсат)

Климаттың өзгеруі және парник газдарының шығарындылары

Төмен көміртекті дамыту бағдарламасы