Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер

Директорлар кеңесінің мүшелері Комитеттердің жұмысына қатыса отырып, өзара байланысты функцияларды, мәселелер мен бағыттарды жан-жақты қарауға және талдауға жиналады. Комитеттердің отырыстары шақырылған сарапшылардың, бизнес- көшбасшылардың және өзге де мүдделі тұлғалардың қатысуымен өтеді. Комитеттер тиісті шешім қабылдау үшін Директорлар кеңесіне ұсыныстар береді. Директорлар кеңесінің комитеттері атқарушы емес директорлардан тұрады, олардың көпшілігі – тәуелсіз директорлар, сондай-ақ тәуелсіз директорлар да төрағалары болады.

Директорлар кеңесі комитеттерінің функциялары мен міндеттері
Комитет Міндеттер
Стратегия және портфельді басқару комитеті Комитет Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және енгізу арқылы көмек көрсету үшін әрекет етеді:
 • даму стратегиясы мен инвестициялық саясат, оның ішінде қызметтің басым бағыттары;
 • ҚМГ инвестициялық тартымдылығын арттыру;
 • ҚМГ қаржылық-шаруашылық қызметін дұрыс жоспарлауды қамтамасыз ету;
 • ҚМГ трансформациясын бақылау
Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет Комитет Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және енгізу арқылы көмек көрсету үшін әрекет етеді:
 • Директорлар кеңесі мен Басқарманың мұрагерлігін жоспарлау;
 • директорлар кеңесінің, Басқарманың, Корпоративтік хатшының және басқа да қызметкерлердің қызметін тұрақты және объективті бағалауды қамтамасыз ету;
 • тиімді кадр саясатын, еңбекақы мен еңбекақы төлеу жүйесін, лауазымды тұлғалар мен қызметкерлердің біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету
Аудит жөніндегі комитет Комитет Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және енгізу арқылы көмек көрсету үшін әрекет етеді:
 • қаржы-шаруашылық қызметін бақылаудың тиімді жүйесін құру;
 • ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын бақылау;
 • сыртқы және ішкі аудит процесін бақылау;
 • Қоғамның жылдық және тоқсандық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу;
 • сәйкестік мониторингі
Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму комитеті Комитет Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және енгізу арқылы көмек көрсету үшін әрекет етеді:
 • қауіпсіздікті, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету;
 • ҚМГ стратегиялық жоспарлау және әлеуметтік-экономикалық дамуында тұрақты даму қағидаттарын енгізу;
 • жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарттар шеңберінде ҚМГ әлеуметтік міндеттемелері мен бағдарламалары;
 • ҚМГ қоршаған ортаны қорғау қызметінің мониторингі
Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет
Стратегия және портфельді басқару комитеті
Аудит жөніндегі комитет
Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму комитеті