Басқарма жұмысы туралы есеп

Басқарманың қызметі Қазақстан Республикасының «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Заңында, ҚМГ Жарғысында және Басқарма туралы ережеде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында регламенттелген. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және ҚМГ Жарғысымен Компанияның басқа да органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Компания қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. ҚМГ Басқармасын Акционерлердің жалпы жиналысы тағайындайтын (сайлайтын) Басқарманың төрағасы басқарады. Өз кезегінде, Басқарманың қалған мүшелерін тағайындау ҚМГ Директорлар кеңесінің құзыретіне кіреді.

Басқарма құзыретінің аса маңызды мәселелеріне келесілер жатады:

 • ҚМГ даму стратегиясы мен даму жоспарын іске асыру;
 • бизнес-жоспарды орындауды және инвестициялық жобаларды іске асыруды қоса алғанда, Компанияның ағымдағы қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыру
 • ҚМГ мен ЕТҰ-ның орнықты дамуы бойынша іс-шараларды іске асыру;
 • мүдделер қақтығысы мен корпоративтік қақтығыстарды реттеуге қатысу және олардың мониторингін жүргізу;
 • осы Жарғымен Компания Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, ҚМГ ЕТҰ қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
 • ҚМГ міндеттемелерін ұлғайту және материалдық шегіне сәйкес мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару

ҚМГ Басқармасын Директорлар кеңесі Басқарма Төрағасының ұсыныстары негізінде қалыптастырады.

2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Басқарманың құрамына ҚМГ-нің негізгі сегіз басшысы кірді. Басқарманың отырыстары бетпе-бет және сырттай өтеді және қажеттілі- гіне қарай шақырылады. 2022 жыл ішінде қабылданған Басқарманың нақты шешімдерінің жалпы санынан белгіленген тәртіппен 153 мәселе ҚМГ Директорлар кеңесінің қарауына шығарылды

Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер
42 %6 %16 %Мүделлі мәмілелерСҚ корпоративтікстандартына сәйкесинвестициялық қызметбойынша сұрақтар18 %8 %10 %Ішкі қызмет туралыесептерІшкі қызметЕТҰ-дағы ОАЖ-дыңайрықша құзыретіМатериалдылықшегінен жоғарыинвестициялықжобалар
2022 жылы
68 отырыс өткізілді
654 шешім
қаралып, қабылданды

2022 жылы Басқарма компания мүддесі бар ҚМГ мәмілелері бойынша 24 шешім қабылдады ҚМГ Жарғысына сәйкес, ДК және Басқарма мәселелерін қарауды бөлу бойынша материалдылық шек көрсетілген.

2022 жылы қаңтар-желтоқсан аралығында Басқарма шешімімен келесі құжаттар бекітілді:

 • «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ сапа саласындағы саясаты
 • «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ энергетикалық саясаты
 • «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобындағы персоналдың денсаулығын басқару бағдарламасы
 • «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі көміртекті баға белгілеу бағдарламасы
 • «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобының кейбір ұйымдарының 2023 жылға арналған Базалық тарифтік ставкасы
 • «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ дағдарыстық жағдайларды басқару жөніндегі регламенті
 • «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басқарушы және әкімшілік қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасы
 • «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2022 жылға арналған түзетілген бюджеті
 • «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2023 жылға арналған бюджеті
 • «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару, әлеуметтік жағдайдың тұрақтылығын сақтау және (немесе) қалпына келтіру жөніндегі шараларды қабылдау шеңберінде сатып алу құқығымен тиесілі заңды тұлғалардың жүзеге асыруы үшін тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің тізбесі және т.б

Бұдан басқа, 41 шешіммен ҚМГ-нің жекелеген ішкі құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар бекітілді.

ЕТҰ акционерлерінің (үлескерлерінің) жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын өкілеттіктер шеңберінде Басқарма ҚМГ ұстанымын айқындау және акционерлердің (үлескерлердің) жалпы жиналыстарында ҚМГ уәкілетті өкілдерінің кейіннен дауыс беруі үшін

Сенімгерлік басқарудың акционері/құрылтайшысы ретіндегі 21 шешім қабылданды
Бұдан басқа, басқарма ҚМГ еншілес ұйымдарының барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін жалғыз акционердің/ тұлғаның шешімі ретінде 26 шешім қабылдады, оның ішінде
Жарғылық капиталға қатысу үлесінің қатысушысы/ сенімгерлік басқарушысы ретінде ҚМГ позициясын айқындау бойынша 139 шешім
Басқарманың 195 шешімі ҚМГ еншілес ұйымдарының барлық қатысу үлестерін иеленетін жалғыз қатысушысы/ жалғыз құрылтайшысы/ тұлғаның шешімдері, оның ішінде

Басқарманың құрамы

Басқарма құрамы, 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
Мырзағалиев М.М. Басқарма төрағасы
Есқазиев Қ.О. Басқарма төрағасының орынбасары
Мұнбаев М.Қ. Басқарма төрағасының орынбасары
Закиров Б.К. Басқарма төрағасының орынбасары
Қайрденов А.Қ. Басқарма төрағасының орынбасары
Қарабаев Д.Е. Басқарма төрағасының орынбасары
Абдулғафаров Д.Е. Басқарма төрағасының орынбасары
Лавренов В.С. Басқарма төрағасының орынбасары
2022 жылдық есеп бекітілген сәттегі Басқарма құрамы (2023 жылғы 5 сәуір)
Мырзағалиев М.М. Басқарма төрағасы
Хасанов Д.Қ. Басқарма төрағасының орынбасары
Құдайбергенов Қ.М. Басқарма төрағасының орынбасары
Брекешев С.А. Басқарма төрағасының орынбасары
Закиров Б.Қ. Басқарма төрағасының орынбасары
Қайрденов А.Қ. Басқарма төрағасының орынбасары
Қарабаев Д.Е. Басқарма төрағасының орынбасары
Абдулғафаров Д.Е. Басқарма төрағасының орынбасары
Лавренов В.С. Басқарма төрағасының орынбасары